జంతువులు

This is a list of animal names in Telugu for educational purposes. The images are from Wikimedia Commons – click the links for their licensing information.

ఈగ

దోమ

చీమ

కప్ప

ఎలుక

ఊసరవెల్లి

కోడిపెట్ట

హంస

పిల్లి

కుక్క

కోతి

గుర్రము

ఆవు

మొసలి

పులి

సింహము

ఏనుగు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*