జంతువులు

This is a list of animal names in Telugu for educational purposes. The images are from Wikimedia Commons – click the links for their licensing information.

ఈగ
దోమ
చీమ
కప్ప
ఎలుక
ఊసరవెల్లి
కోడిపెట్ట
హంస
పిల్లి
కుక్క
కోతి
గుర్రము
ఆవు
మొసలి
పులి
సింహము
ఏనుగు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*